profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

krajinaarchitektura

Sudetská architektura

Zájem se soustředí na vývoj architektury 1.pol. 20.století v Němci osídlených oblastech Československé republiky. Cílem je zmapování a kunsthistorické zhodnocení vývoje architektury pro bydlení, vývoje dispozičních řešení zejména u mnohabytových domů a staveb sociálního bydlení. Specifikum staveb je sledováno z pohledu tehdejší tvorby českých architektů, také však ve vztahu k trendům v tehdejší tvorbě německé.

Výzkum probíhá od r. 2005 v rámci doktorského studia na Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze pod vedením školitele Prof. Šváchy. Závěry výzkumu shrne disertační práce.

Sudetská architektura
Historický industriál