profil architektura poradenství dotace EHP/Norsko věda a výzkum kontakt

podpora stavebníkůinženýring

Zajišťujeme kompletní podporu stavebníka od počátečních úvah nad plánovanou stavbou až po její kolaudaci a uvedení do provozu.

Podporu jsme stavebníkům oprávněni poskytovat na základě autorizace České komory architektů v oboru pozemních staveb a živnostenského oprávnění (projektová činnost ve výstavbě) v tomto rozsahu:

- poradenská činnost nad záměrem stavby (z hlediska legislativního, ekonomického, architektonicko-urbanistického)
- vypracování studií a vlastní projektové dokumentace staveb vč. jejich interiéru a územně plánovacích podkladů
- provádění stavebně architektonických nebo urbanistických průzkumů, vydávání odborných stanovisek a posudků, a to i   pro účely řízení před státními orgány
- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby, vedení realizace jednoduché stavby
- zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení

Jako autorizovaná osoba ČKA máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti.